Przegląd ekspercki regałów

Regularne kontrole i naprawy systemu regałowego są jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania magazynem. Choć powyższe stwierdzenie wydaje się być banalnie oczywiste, to wciąż zdarza się, że niektórzy kierownicy magazynów czy kierownicy ds. operacyjnych nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z zaniedbań w tym obszarze jak również ze swojej osobistej odpowiedniości wynikającej z zajmowanego przez nich stanowiska. Należy bowiem pamiętać, że poza ustawową odpowiedniością zarządu czy właściciela przedsiębiorstwa, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nakazuje osobie bezpośrednio kierującej pracownikami – w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia – niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia (§ 40. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami).

Jakie są normy eksperckich przeglądów regałów?

Przygotowana przez nas oferta zawiera wszystkie wytyczne obowiązujące podczas obowiązkowego przeglądu regałów paletowych w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650, ze zm.) § 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
 • Rozdział 4. p.t. Transport wewnętrzny i magazynowanie – zawiera ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące transportu i magazynowania
 • Kodeks Pracy Art. 207 § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 • 207 §2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany : organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; uwzględniały zasady ergonomii.
 • Normę PN-EN-15635_2010

Nasze kompetencje potwierdza :

 • licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • certyfikacje naszych pracowników przeprowadzone w Polskim Stowarzyszeniu Techniki Magazynowej zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym
 • tysiące wykonanych przeglądów eksperckich

W ramach usługi oferujemy :

 • Autorski rozszerzony co-roczny przegląd ekspercki regałów paletowych
 • Dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej
 • Klasyfikację znalezionych uszkodzeń wg PN-EN-15635_2010
 • Zdjęcia wszystkich uszkodzeń
 • Propozycję usunięcia usterki
 • Weryfikację stanu posadzki
 • Weryfikację tablic znamionowych
 • Uzupełnienie dokumentacji –  książka serwisowa itp.
 • Szkolenie z zakresu przeglądów wewnętrznych dla PRESES
 • Statystykę uszkodzeń rok do roku na podstawie wykonanych archiwalnych przeglądów

Call Now

Sklep
Sprawdź naszą ofertę.Sprawdź
FacebookLinkedinYouTubeAllegroOLX