Wszystkie aktualności

Bezpieczeństwo pracy w magazynie – co należy wiedzieć o BHP?

Praca w magazynie wymaga przestrzegania podstawowych zasad BHP. Gwarantuje to bezpieczne składowanie towarów i ogranicza ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników. W tym artykule prześledzimy najważniejsze przepisy BHP w magazynie, które mają wpływ na bezpieczeństwo składowanego towaru, jak i pracowników.

BHP w magazynie – podstawowe przepisy

Organizacja pracy w magazynie musi odbywać się na wcześniej ustalonych zasadach, powinna wpływać na wysoki poziom bezpieczeństwa dla pracowników, jak i składowanego towaru. Po stronie pracodawcy znajduje się obowiązek właściwej organizacji pracy zgodnej z przepisami BHP. Pracodawca powinien zorganizować szkolenia dla pracowników, a także zagwarantować im możliwość uzyskania uprawnień m.in. do kierowania wózkami widłowymi i innymi urządzeniami transportu bliskiego.

Zasady BHP w magazynie dotyczące organizacji pracy są następujące:

 • instrukcja BHP w magazynie powinna znajdować się przy każdym stanowisku i być dostępna dla każdego pracownika,
 • należy zaplanować składowanie towarów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwo, nie przekraczając przy tym dopuszczalnej przez regały nośności,
 • ciągi komunikacyjne i drogi transportowe zawsze muszą być drożne,
 • nie wolno tarasować wyjść bezpieczeństwa i dróg ewakuacyjnych,
 • wszystkie sprzęty oraz wyposażenie magazynu muszą być w nienagannym stanie technicznym,
 • pracownicy powinni mieć łatwy i szybki dostęp do środków ochrony osobistej.

Wśród najważniejszych przepisów, które należy przestrzegać w magazynie znajdują się:

 • PN-B-01012:1981 Budowle magazynowe – Podział, nazwy i określenia.
 • PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
 • PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
 • PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy.
 • PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie to kwestie, o które musi zadbać każdy pracodawca

Pracodawca ma szereg obowiązków do spełnienia, aby zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo wykonywanych w magazynie operacji. Priorytetem jest bezpieczna organizacja pracy, dostęp do szkoleń dla pracowników, jak i badań lekarskich. Nie należy zapominać również o środkach ochrony osobistej takich, jak kaski, kamizelki odblaskowe, obuwie robocze, rękawice.

Pracodawca w widocznych miejscach musi rozmieścić również znaki BHP w magazynie, które informują o potencjalnych zagrożeniach i przypominają o aspektach ważnych dla zachowania bezpieczeństwa. Przy każdym stanowisku powinna znajdować się również instrukcja podpowiadająca, jak we właściwy sposób wykorzystać urządzenie.

Zadaniem pracodawcy jest również zapewnienie:

 • dostępu do niezbędnych rozwiązań technologicznych,
 • bezpiecznych, stabilnych i wytrzymałych regałów magazynowych, na których można składować towary,
 • perfekcyjnie przygotowanego podłoża w ciągach komunikacyjnych i drogach transportowych, co zmniejsza ryzyko dla zdrowia pracowników,
 • odpowiedniego rozmieszczenia tabliczek informacyjnych o dopuszczalnym obciążeniu regałów.

Zagrożenia w magazynie

W magazynach każdego roku odnotowywane są setki wypadków, choć pozornie wydaje się, że przestrzegane są w nich wszystkie przepisy BHP i PPOŻ. W magazynie niestety występuje wiele zagrożeń:

 • nierówna podłoga może spowodować potknięcie wywołujące negatywne skutki dla zdrowia pracownika,
 • mokra nawierzchnia może spowodować poślizgnięcie pracownika lub wydłużony czas hamowania przez wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego,
 • zdarzają się również uderzenia i przygniecenia przez przedmioty, szczególnie niebezpieczny jest pod tym względem magazyn wysokiego składowania. BHP musi być tu mocno dopracowane, aby zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa dla pracowników,
 • nieprawidłowe ustawienie drabiny czy podestu może spowodować upadki z wysokości.

Podstawowe zasady BHP w magazynie obejmujące prawidłowe składowanie towarów

 • Każdy towar w magazynie musi być przypisany do konkretnego miejsca, znajdować się na dopuszczalnej wysokości, zgodnej z instrukcją magazynową.
 • Masa składowanego ładunku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń do składowania.
 • Przy każdym regale magazynowym powinny znajdować się czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów, urządzeń do składowania.

Bezpieczeństwo w magazynie – podsumowanie

Tak samo ważne jest BHP w magazynie wysokiego składowania, jak i niskiego. Pamiętając o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa, można uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu pracowników i towarom. 

Bezpieczeństwo Pracy W Magazynie - Co Należy Wiedzieć O Bhp? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź