Wszystkie aktualności

Częstotliwość przeglądów regałów w magazynie

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku, ponadto niezbędne są kontrole codzienne i cotygodniowe realizowane przez pracowników. Zadbasz dzięki temu o maksymalne bezpieczeństwo w magazynie.

Aby przedłużyć żywotność regałów magazynowych, należy kontrolować ich stan technicznych, natychmiast usuwać usterki, jak i we właściwy sposób eksploatować konstrukcje. Regularne przeglądy regałów magazynowych są niezbędne.

Normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych

Norma PN-EN 15635 określa trzy obowiązkowe przeglądy regałów magazynowych, jakie należy wykonywać prowadząc profesjonalną działalność gospodarczą:

  • codzienne przeglądy regałów – wyznaczony pracownik powinien przeprowadzić wzrokową kontrolę maszyn, regałów i pozostałego wyposażenia magazynu. Gdy zauważy nieprawidłowości, natychmiast powinien zgłosić to osobie odpowiedzialnej za utrzymanie bezpieczeństwa w magazynie;
  • cotygodniowe przeglądy regałów – pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo w obiekcie powinien przeprowadzić oględziny pod kątem wyszukiwania ewentualnych uszkodzeń i odnotować je w dokumentacji, gdy tylko wystąpią;
  • coroczne przeglądy eksperckie regałów – wykonywane są przez zewnętrznego, obiektywnego specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Otrzymasz raport, w którym wyszczególnione są wszystkie uszkodzenia, problemy i sugerowane rozwiązania.

Inne wymagania prawne dotyczące przeglądów regałów magazynowych można wyszukać w następujących aktach prawnych:

  • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
  • Dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  • Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).

Dlaczego warto pamiętać o przeglądach eksperckich?

Kontrola jakości regałów magazynowych poprzez wykonywanie przeglądów eksperckich minimum raz w roku gwarantuje brak ryzyka zaniedbania konstrukcji, co może doprowadzić do groźnych zdarzeń. Spełniając obowiązek prawny, dbasz o bezpieczeństwo pracowników, jak i składowanych towarów.

Producenci do utrzymania gwarancji na wyposażenie magazynu zobowiązują nabywców do wykonywania przeglądów technicznych w zaplanowanych odstępach czasu.

Otrzymując raporty z przeglądów eksperckich, można zaplanować prace serwisowe w magazynie, usunąć drobne, jak i poważniejsze usterki, bez zakłócania normalnego trybu pracy.

Przeglądy regałów w magazynie – podsumowanie

Kontrolując stan regałów magazynowych poprzez przeglądy codzienne, cotygodniowe oraz eksperckie, możesz prowadzić działalność bezpieczną, w której awarie zdarzają się bardzo rzadko.

Częstotliwość Przeglądów Regałów W Magazynie - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź